Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2019

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas sesji w dniu 27 maja 2019 r. przyjął Uchwałę Nr VIII/139/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2019 roku. 

Wykaz Beneficjentów, którym została udzielona dotacja
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2019 roku

POBIERZ

 


Zarząd  Województwa  Podkarpackiego  ogłasza  nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy  zabytkach wpisanych  do  rejestru  zabytków,  położonych  na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2019.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Województwo Podkarpackie w 2019 r. planuje przeznaczyć na dotacje , środki finansowe w wysokości 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 28 LUTEGO 2019 ROKU

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
35-010 Rzeszów
al. Łukasza Cieplińskiego 4

lub

złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

1. Uchwała Nr 15/323/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2019 rok

2. Uchwała Nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

3. Załącznik do uchwały NR XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. – Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

4. Wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

5. Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytku

6. Wniosek o wypłatę dotacji

7. Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku