Nabór wniosków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

zamek lancutNABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA ROK 2014

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2014.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. 

Województwo Podkarpackie w 2014 r. planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, środki finansowe w wysokości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 28 LUTEGO 2014 ROKU.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
  Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 
  35-010 Rzeszów 
  al. Łukasza Cieplińskiego 4

lub 

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 • Uchwała Nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego – POBIERZ
 • Załącznik do uchwały NR XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. – Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego – POBIERZ
 • WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku –POBIERZ
 • Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytków – POBIERZ
 • Wniosek o wypłatę dotacji – POBIERZ
 • Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku – POBIERZ